joi, 24 mai 2018

INFORMARE GDPR


NOTA DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezenta vă facem cunoscute următoarele:

Primăria Comunei Dieci  prin Serviciile sale, prelucreaza, prin mijloace automatizate si manuale, urmatoarele categorii de date cu caracter personal: numele si prenumele, prenumele parintilor, sexul, data si locul nasterii, datele din actele de stare civila, adresa de domiciliu/resedinta, profesia, studiile, starea civila, situatia militara, imaginea digitala, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate. Activitatile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate in principal prin urmatoarele acte normative:

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Cererea se poate depune la Primăria Comunei Dieci  sau poate fi transmisă la adresa de e-mail a entității.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei sau Agenției Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege.

Coordonate de contact
Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în: Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti
Telefon: 031.805.92.11
Fax: 031.805.96.02
Internet: www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

DPO desemnat : Dașcău Ioan, inspector